Elektrické obvody


1.Thompsonův vztah popisuje chování rezonančního obvodu:




2.Rezonanční kmitočet daného paralelního LC obvodu lze snížit např.:




3.Graetzovo zapojení diod je:




4.Výsledný odpor R dvou paralelně zapojených odporů R1 a R2 je roven:




5.Tři paralelně zapojené kondenzátory 10 nF lze nahradit jedním o kapacitě




6.Filtrační kondenzátor vn zdroje 900 V pro elektronkový koncový stupeň je nutno složit z několika kondenzátorů. Nejvhodnější kombinací je použít:




7.Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů 2 kOhmů a 3 kOhmů bude:




8.Pi filter, působící jako dolnofrekvenční propust sestává:




9.Co se děje při přemodulování SSB signálu:




10.Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje:




11.Co způsobí kmitání oscilátoru:




12.Záznějový oscilátor (BFO) slouží:




13.Krystalové harmonické oscilátory „overtone“ kmitají na:




14.Proč se usměrňovací diody u zdrojů překlenují paralelně zapojeným kondenzátorem a odporem:




15.K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží:




16.Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:




17.Impedance paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:




18.Šířka pásma laděného obvodu závisí na:




19.Princip PLL synthetizátoru je založen na:




20.Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC